Možnosti uplatnění:

V rámci Laboratoře biologie pylu ÚEB AV ČR nabízíme možnost
 • vypracování bakalářske práce a
 • vypracování diplomové práce během magisterského studijního programu a
 • postgraduálního studia,
obojí ve spolupráci s Katedrou fyziologie rostlin PřF UK.

Témata prací jsou součástí obecného zaměření laboratoře a vycházejí z následujících tématických okruhů:
 • Hledání transkripčních faktorů aktivních v různých fázích vývoje pylu Arabidopsis a ověřování jejich regulační funkce
 • Identifikace regulačních sekvencí v promotorech gametofytických genů, které se spolu se zkoumanými transkripčními faktory na kontrole genové exprese podílejí
 • Studium RNA-vazebných bílkovin a jejich úlohy při kontrole translačního stavu (aktivace či represe translace) pylových mRNA
Témata bakalářských prací Témata diplomových prací

Dále jsme otevřeni spolupráci s dalšími laboratořemi, a to v oblastech, které jsme schopni zabezpečit buď tématicky nebo metodicky (viz. níže)

Využívané metodické přístupy:
 • Zahradničení Arabidopsis thaliana a tabáku, příprava transgenního rostlinného materiálu
 • Cytologické metody (světelná a fluorescenční mikroskopie)
 • Molekulárně biologické metody (isolace a analýza RNA, PCR, RT-PCR, northern a Southern blotting, klonování, transformace)
 • Subcelulární frakcionace (ultracentrifugace, chromatografie)
 • Transkriptomika (DNA čipy)
 • Proteomika (isolace a kvantifikace bílkovin, 1D a 2D elektroforéza, in vitro translace a kotranslační N-glykosylace, western blotting)
 • Bioinformatika (regulace transkripce in silico, regulační motivy v promotorech)